Timings : 

Monday to Saturday - 8.30 am to 5.30 pm
Thursday - 6.30 am to 8.30 pm
Sunday : 8.00 am to 7.30 pm

Annadhana :

Thursday and Sunday - 10.30 am to 3.30 pm

News

11 ಲಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾಯಾಗ


ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು

ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು